Izbornik
Naslovnica Gradovi Zadar
Gradilište

Gradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo

1/4
Foto: Grad Zadar
Radovi su počeli 15. lipnja, a rok za njihov završetak je 25 mjeseci

Započela je gradnja kanalizacijske mreže u MO Sinjoretovo. Gradonačelnik Zadra Branko Dukić sa suradnicima, predstavnicima Odvodnje i izvođača radova obišao je gradilište.  

nastava u tri smjene Gradi se škola za 500 učenika

- Izuzetno sam zadovoljan početkom ovih radova koji se odvijaju u iščekivanju natječaja za radove na aglomeraciji Zadar-Petrčane,a koji će nakon provedene javne nabave obuhvatiti Bokanjac, Kožino i Petrčane. Direktor Odvodnje Grgo Peronja izvijestio me je da će se ovim projektom još 377 kuća spojiti na kanalizacijsku mrežu, a to znači da Grad Zadar grabi prema svome cilju, gradu bez crnih jama - rekao je gradonačelnik Dukić.

Ugovor za gradnju projekta Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo s Vodoinstalacijom d.o.o. Zadar potpisan je 18. ožujka 2020. u iznosu od 27,770.876,76 kn bez PDV-a, a 25. ožujka 2020. i Ugovor za provedbu stručnog nadzora nad projektom Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo s Civil Engineering Consultancy d.o.o. Zadar u iznosu od 169.000 kn bez PDV-a.

Smirivanjem situacije oko koronavirusa omogućen je početak gradnje 15. lipnja 2020. godine. Rok izvođenja radova je 25 mjeseci.

Pozdrav suncu Turisti ponovno mogu imati potpun doživljaj atrakcije Postavljene nove panel ploče i uklonjena ograda s Pozdrava suncu

Ovim se Projektom rješavaju oborinske i fekalne vode zasebnim kolektorima, razdjelnim sustavom odvodnje. Kolektori fekalne kanalizacije spojeni su na izgrađeni kolektor u ulici Augustina Kažotića i direktno na UPOV Centar Zadar. Prikupljene oborinske vode ispuštaju se u potok Ričinu, nakon pjeskolova i kišnih rešetki s taložnikom. Područje obuhvata je istočno od potoka Ričina, čime je obuhvaćen velik dio četvrti Sinjoretovo. Sustav odvodnje sagradit će se u ulicama: Danijela Farlattija, Ante  Strgačića, don Vladislava Cvitanovića, Ignjata Joba, Knezova Draškovića, Matije Vlačića, Lovinačka, Ive Dulčića, MIchiela Sanmichiela, Vjekoslava Karasa i Andrije Maurovića.

Ukupna duljina fekalne odvodnje iznosi 5794 metara, a oborinske odvodnje 3308 metara i 377 priprema za kućne priključke.