Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
Za udruge civilnog društva 1,9 milijuna kuna

Grad daje novac za sport, kulturu, tehničku kulturu i socijalnu skrb

1/2
Foto: Grad Mali Lošinj
Prijavitelji novac mogu tražiti i za događanja koja su namijenjena djeci

Grad Mali Lošinj objavio je javni poziv za (su)financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva.

U Malom Lošinju započelo peto godišnje doba – vrijeme karnevala koje traje do 25. veljače U pet tjedana niz događanja za velike i male maškare

Najviše ide za sport

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti prijavitelji upisani u registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u registar neprofitnih organizacija (udruge te druge organizacije civilnog društva – zaklade, fundacije, udruženja poslodavaca i vjerske zajednice) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te su kao takve i registrirane u odgovarajućem registru. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva iznosi 1,9 milijuna kuna za programe u sportu, tehničkoj kulturi, kulturi te socijalnoj skrbi.

Za područje sporta predviđen je iznos od milijun kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u tom programskom području je 4000 kuna, a najveći iznos je 300 tisuća kuna. Za programsko područje tehničke kulture predviđen je iznos od 65 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u tom programskom području je 2000 kuna, a najveći iznos 18 tisuća kuna. Za programsko područje razvoja civilnog društva (kultura, socijalna skrb i ostala područja) predviđen je iznos od 860 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u programskom području razvoj civilnog društva je 1000 kuna, a najveći iznos je 215 tisuća kuna.

Svaki prijavitelj može prijaviti jedan program/projekt/manifestaciju za sva tri programska područja, a prijavitelji trebaju djelovati najmanje 6 mjeseci, zaključno s danom objave javnog poziva.

Počinje dinamični Lošinjski karneval Bit će održana i jedinstvena morska utrka – #MareMonada

Dokumentacija za provedbu javnog poziva obuhvaća obrazac za prijavu (obrazac opisa programa/projekta/manifestacije i obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije), obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo), obrazac životopisa voditelja programa/projekta/manifestacije, obrazac izjave voditelja aktivnosti da su upoznati sa sadržajem provedbe, obrazac izjave o nekažnjavanju da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ili voditelja programa odnosno obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju osobe ovlaštene za zastupanje ili voditelja programa, obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka, vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu ovlaštene osobe koliko članova organizacije civilnog društva (brojčano) ima s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja te koliko udruga sveukupno ima članova, vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu ovlaštene osobe o tome da prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Malom Lošinju, upitnik Zajednice sportova Grada Malog Lošinja – ispunjavaju samo sportski klubovi, obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta/manifestacije te obrasce za izvještavanje: obrazac opisnog izvještaja i obrazac financijskog izvještaja.

Prijave do 23. veljače

Od dokumentacije je također potrebno dostaviti dokaz da je prijavitelj upisan u registar udruga ili drugi odgovarajući registar (preslika iz nadležnog registra), dokaz da je prijavitelj upisan u registar neprofitnih organizacija. Ako je projekt/program/manifestacija usmjeren na djecu kao korisnike, potrebno je dostaviti i uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv voditelja programa/projekta/manifestacije za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom (ne starije od 6 mjeseci). Prijavitelji kojima je sjedište izvan Grada Malog Lošinja moraju uz prijavu predati i spisak korisnika s područja Grada Malog Lošinja i opis njihovih aktivnosti na području grada.

Grad planira nova ulaganja u uređenje vrtića i igrališta U vrtićima se uz odgojitelje o 276 djece brine i šest stručnih suradnika

Prijave se ispunjavaju na računalu te dostavljaju isključivo na propisanim obrascima putem pošte ili na adresu: Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj s naznakom: „Prijava na javni poziv za (su)financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj u 2020. koje provode organizacije civilnog društva – ne otvarati“ do 23. veljače 2020. godine.