Izbornik
Naslovnica Gradovi Pula
Tijekom srpnja niz predavanja za građane o odgovornom postupanju s otpadom

O recikliranju otpada uče i lecima na hrvatskom i talijanskom jeziku

1/2
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog sredstvima EU iznosi 1,197.845,49 kuna

Sprečavanje nastanka otpada, odvajanje otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranje glavne su teme koje se obrađuju na javnim edukacijskim tribinama kojima Grad Pula dodatno doprinosi održivom gospodarenju otpadom.

Pulski gradski vrtići rade čitavo ljeto i imaju niz aktivnosti na moru za mališane Ljetni vrtićki kampovi za male pustolove i istraživače

Po mjesnim odborima

Tijekom srpnja na području svih 16 mjesnih odbora u gradu tvrtka Aktivist d.o.o. održat će ukupno 32 edukacijske tribine.
Dio je to aktivnosti u sklopu projekta “Razmisli, odvoji, štedi“ o održivom gospodarenju otpadom, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,197.845,49 kuna. Od navedenog iznosa ukupno prihvatljivih troškova je 1,173.470,49 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstva su u visini od 997.449,81 kuna, odnosno 85 posto prihvatljivih troškova projekta.

Odluka o provedbi projekta donesena je u rujnu 2018. godine, nakon čega je Grad Pula s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao ugovor o sufinanciranju te započeo s provođenjem petnaest izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

U sklopu projekta do sada je proveden niz edukacija i programa kojima su obuhvaćeni građani svih dobnih skupina. Kreiran je vizualni identitet i logotip kampanje, osmišljen je zaštitni lik kampanje “Reciklomen“, nadograđene su mrežne stranice Grada Pule o gospodarenju otpadom, izrađeni su i podijeljeni tiskovni edukativni materijali: dvojezični leci na hrvatskom i talijanskom „Pametna kupovina“ i „Ponovna uporaba“, leci u formi bookmarka, dvojezične brošure na temu odvajanja otpada i kompostiranja, kaširani plakati za škole „VRIJEME RAZGRADNJE OTPADA“.

Tijekom cijele godine Rt Kamenjak privlači posjetitelje sa svih strana svijeta

Nadalje, u vrtiće su dostavljene i edukativne bojanke, memory igrice, ekobojice, a za niže razrede osnovne škole izrađeni su radni listići. Za djecu iz vrtića bile su izvedene predstave, dok su s učenicima nižih razreda osnovne škole provedene radionice i natjecanja u izradi kreativnih predmeta od otpada koji su bili izloženi na online izložbi. Na frekventnim pozicijama u gradu u tijeku projekta bilo je postavljeno više različitih vrsta jumbo plakata.

Osim tiskovnih materijala, informativne i edukativne aktivnosti provodile su se putem medija kroz emisije i promotivne spotove, a emitirane su i specijalizirane emisije prilagođene osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezika za gluhonijeme.

Edukativno-informativni spotovi, osim na hrvatskom jeziku, emitirani su i na njemačkom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku. 

Hidrobaza je apsolutno jedna od najatraktivnijih plaža u Puli s nizom novih sadržaja Uređena plaža na Hidrobazi ima Wi-Fi, dio za kućne ljubimce...

Osvještavanje građana

Projekt je, kao što je uvodno navedeno, usmjeren na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom na području grada Pule. Projektom se provode izobrazno-informativne aktivnosti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva EU – smanjenja količina proizvedenog komunalnog otpada te smanjenja ukupnih količina odlaganja otpada na odlagalište.