Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Usvojen rebalans proračuna Zadarske županije

Povećanje proračuna zbog sustava navodnjavanja, Centra za kreativne industrije...

Zadarska županija
Foto: Zadarska županija
Proračun Zadarske županije za 2019. povećan je za 2,4 posto ili za 24,7 milijuna kuna u odnosu na prethodni plan i iznosi 1.042,700.000 kuna

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu povećan je za 2,4 posto ili za 24,7 milijuna kuna više u odnosu na prethodni plan i iznosi 1.042,700.000 kuna, odlučeno je na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije.

“Welcome” nagrade za najbolje iznajmljivače u županiji u 2019. Poticaj svima koji ulažu u kvalitetu, trude se pratiti zahtjeve gostiju i biti ukorak s trendovima u turizmu

Povećanje naknada

Najvažnije promjene odnose se na prihode od poreza koji su povećani za 4,3 milijuna kuna te novi plan iznosi 92 milijuna kuna, a povećanje se vrijednosno najviše odnosi na rast prihoda od poreza na dohodak. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države povećane su za 0,8 milijuna kuna te sada iznose 240 milijuna kuna. Razlog povećanja plana uključivanje je novih projekata i realizacija kapitalnih projekata poput sustava navodnjavanja, Centra za kreativne industrije i energetske obnove škola u Perivoju Vladimira Nazora.

Iz izvornih županijskih sredstava financirane su aktivnosti u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije pa je tako, izmjenama i dopunama, predviđeno povećanje iznosa naknada za novorođenu djecu na 3,1 milijun kuna, što je povećanje od 1,1 milijun kuna, a dodatna su sredstva od 350 tisuća kuna osigurana za sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima. Dodatnih 400 tisuća kuna osigurano je i za aktivnost Vatrogasne zajednice Zadarske županije, što ukupno sad iznosi 1,2 milijuna kuna, a 400 tisuća kuna odobreno je za provođenje izbora za nacionalne manjine.

Longin i Dukić obišli novu šetnicu u Jazinama Župan: Ovo je konkretan primjer sinergije

Vijećnici su na 14. sjednici Županijske skupštine usvojili i zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju koji je dao bezuvjetno mišljenje na financijska izvješća i za usklađenost poslovanja Zadarske županije.

Županijska Skupština dala je suglasnost Zavodu za javno zdravstvo Zadar za ponovno pokretanje postupka prodaje nekadašnje zgrade Poliklinike na Kolovarama, a Psihijatrijska bolnica Ugljan dobila je suglasnost za kreditno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupni iznos od 13,831.120,42 kune uvećan za kamate, a u svrhu energetske obnove pet bolničkih zgrada.

Predstavljen projekt rekonstrukcije pruge Kreće modernizacija: željeznica se premješta iz Bibinja, a spajat će Gaženicu i Zračnu luku

Energetska obnova

Kreditno zaduživanje odnosi se na pet projekata energetske obnove bolničkih zgrada ukupne vrijednosti 22,708.750 kuna s PDV-om. Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije dana je suglasnost za raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe procijenjene vrijednosti 864 tisuće kuna bez PDV-a. Vijećnici su na 14. sjednici donijeli i odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021. – 2027. Plan razvoja srednjoročni je akt strateškog planiranja važan za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se donosi umjesto županijskih razvojnih strategija. Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj razini. Kao koordinator izrade Plana razvoja imenovana je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova.